Polityka prywatności serwisu internetowego kolombus.pl

I. Postanowienia ogólne I.1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika z serwisu internetowego kolombus.pl zwanego dalej „Serwisem”, którego właścicielem jest P.H.U Tadeusz Wasiucionek

I.2. Serwis został przygotowany przez P.H.U KOLOMBUS Tadeusz Wasiucionek z siedzibą w Dolnej Grupie, przy ul. Dolna Grupa 62, 86-134 Dragacz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 5591145861dalej jako „Firma”.

I.3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu Polityki prywatności jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.

I.4. Zgodnie z niniejszym dokumentem, wszelkie zamieszczone w Serwisie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub oznaczenia firm i należą do firmy lub partnerów handlowych firmy. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do dysponowania danym znakiem towarowym lub/i znakiem firmy lub/i zastrzeżoną nazwą handlową.

I.5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie oraz w Serwisie w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia kogokolwiek o ich treści.

I.6. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Serwisu.

II. Wyłączenie odpowiedzialności II.1. Żadna z informacji zamieszczonych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). Firma dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje, które zostały zamieszczone w Serwisie były poprawne i zgodne z stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, że firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub/i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. firma nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z korzystania z Serwisu dla Użytkowników Serwisu, jak i za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechań w oparciu o informacje zawarte w Serwisie.

II.2. Serwis zawierać może odnośniki do innych stron internetowych tj. stron www bądź innych środków przekazu takich jak radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna etc., w związku z powyższym firma nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania Polityki prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.

II.3. Firma jest uprawniona do usuwania z Serwisu wszelkich treści, jakie zostaną w nim umieszczone lub za jego pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym dokumentem, a także treści naruszające interesy firmy oraz Użytkownika.

II.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, ani za wszelkie informacje pisemne lub/i ustne uzyskane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.

III. Dane osobowe III.1. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, Użytkownik powinien wypełnić odpowiedni formularz. Wszelkie dane osobowe uzyskane od Użytkownika za pomocą Serwisu poprzez wypełnienie stosownych formularzy, korespondencji ze firmą oraz pozostałe dane zebrane przez firmę w sytuacjach wymagających podania takich danych, wykorzystywane i przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, a w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182,1662 jednolity tekst z późn. zmianami), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204) oraz niniejszym dokumentem polityki prywatności, a także zakresem udzielonego przez danego Użytkownika pozwolenia.

III.2. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w Serwisie jest firma, która może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182,1662 jednolity tekst z późn. zmianami).

III.3. W celu umożliwienia korzystania z subskrypcji newsletter dostępnej w Serwisie, firma będzie zbierać i przetwarzać dane Użytkownika takie jak: imię i nazwisko, miejscowość, telefon, adres e-mail.

III.4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia w całości lub w części, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Administratora.

III.5. Firma może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika także w innych prawem dopuszczalnych sytuacjach. Firma może za dodatkową i opcjonalną zgodą Użytkownika przetwarzać jego dane osobowe w celach statystycznych, marketingowych, w celu przekazania innemu określonemu podmiotowi. Użytkownik może odwołać w każdym czasie każdą udzieloną zgodę.

III.6.Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania (również z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) do niego na podane Użytkownika adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych innych niż newsletter. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

III.7. Wszelkie opinie nawiązujące do informacji zawartych w Serwisie, które zostaną przekazane przez Użytkowników, nie będą traktowane jako poufne. Informacje takie będą mogły zostać wykorzystane przez firmę bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody kogokolwiek, a także bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia.

IV. Pliki cookies IV.1. Firma w związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystuje system plików „cookies”, który nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkownika. Poprzez system plików cookies, firma będzie w stanie zbadać, które części Serwisu są odwiedzane przez Użytkowników najczęściej, co (1) umożliwi na dostosowanie treści oraz formy
Serwisu do aktualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, (2) wykorzystanie dane do celów marketingowych i statystycznych przez P.H.U KOLOMBUS Tadeusz Wasiucionek oraz podmiotów z nim współpracujących, (3) zabezpieczenie ankiet i sond internetowych przeprowadzanych przez firmę przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby, (4) prezentacji reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika.

IV.2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiającej przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

V. Bezpieczeństwo i środki techniczne V.1. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis wyłącznie do celów technicznych oraz statystycznych.

V.2. Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

V.3. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z oferowanych ramach polityki prywatności usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

V.4. Zgodnie z przyjętą praktyką serwisów internetowych, firma zna publiczne adresy IP, z których Użytkownik przegląda treści Serwisu.

V.5. Wszelkie pytania i opinie dotyczące stosowanej przez firma Polityki prywatności mogą zostać przesłane przez Użytkownika na adres e-mail: biuro@kolombus.pl.