Regulamin

Defnicje

1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy
szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach
Sklepu.

2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3.    Regulamin – niniejszy Regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.kolombus.pl.

4.    Sklep internetowy Kolombus.pl –
serwis internetowy dostępny pod www.kolombus.pl, za pośrednictwem którego
Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5.    Towar – produkty prezentowane w
Sklepie Internetowym.

6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży
Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy P.H.U. KOLOMBUS
Tadeusz Wasiucionek a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu.

7.    Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z
dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.).

8.    Zamówienie – oświadczenie woli
Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające
w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady
korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.kolombus.pl.

 1. Sklep internetowy, działający
  pod www.kolombus.pl, prowadzony jest przez P.H.U. KOLOMBUS Tadeusz Wasiucionek, ul. Dolna Grupa 62, 86-134
  Dragacz, NIP 559-11-45-861, Regon 362056514 
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu
  internetowego;
  b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów
  dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu
  internetowego;
  d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w
  ramach Sklepu Internetowego.

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1.    Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga
rejestracji w Sklepie.

2.    Informacje podane na stronach
internetowych Sklepu, w tym informacje o prezentowanych produktach, a w
szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.    Składanie zamówienia odbywa się za
pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu.

4.    Każdy rejestrujący się i/lub
dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie
adres e-mail oraz numer telefonu informacji związanych z przebiegiem transakcji, informacji marketingowych oraz zawiadomień o
zmianach w niniejszym Regulaminie.

5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa
przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny
usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji
przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    Celem przeprowadzenia jakiejkolwiek
aktywności Klienta w Sklepie wymagane jest  poprawne działanie sieci
Internet, używanie  przeglądarki internetowej, w tym w ramach urządzeń
mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.

2.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za
pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.kolombus.pl/sklep,
dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane
Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.    Sklep umożliwia nabywanie produktów i
usług przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4.    Wybór zamawianych Towarów przez
Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.    W trakcie składania Zamówienia – do
momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość
modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz
informacjami dostępnymi na stronie.

6.    Aby sfinalizować zamówienie Klient
jest proszony o podanie wszystkich niezbędnych danych, potrzebnych do
zrealizowania zamówienia tj.
a) imię i nazwisko / nazwa firmy
b) adres dostawy
c) e-mail
d) telefon kontaktowy
e) NIP – w przypadku prośby o fakturę VAT
f) PESEL
g) Numer dowodu osobistego

7.    Po podaniu przez Klienta
korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,
wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym
kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
d) wybranego sposobu dostawy.

8.    W celu wysłania Zamówienia konieczne
jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

9.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia
stanowi oświadczenie woli zawarcia z P.H.U. KOLOMBUS Tadeusz Wasiucionek Umowy
sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

10. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia,
Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Ekogroszek Kolombus | Dane do
przelewu” lub „Ekogroszek Kolombus | Informacje o zamówieniu”,
zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów
Zamówienia.

11. Umowę traktuje się za zawartą z
momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w
języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

13. Ceny produktów w sklepie podawane
zawierają podatek bez kosztów dostawy. Koszt przesyłki jest darmowy w przypadku
płatności przelewem tradycyjnym lub e-przelewem za pośrednictwem bramki
cashbill.pl. Dodatkowe opłaty naliczane są w przypadku:
a) przesyłki pobraniowej – 25 zł
b) płatności przelewem ekspresowym – 12 zł
c) podstawy naliczeniu podatku akcyzy – 37,47 zł

Dostawa

1.    Ceny produktów w Sklepie podawane są
w polskich złotych, zawierają podatek bez kosztów przesyłki. Koszty przesyłki,
doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient, chyba że spełnia
warunki uprawniające do bezpłatnej dostawy. Ceną ostateczną, wiążącą
Właściciela i Klienta jest cena produktu podana w ofercie w chwili składania
zamówienia przez Klienta.

2.    Informacja na temat całkowitej
wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki oraz innymi kosztami (wybrane formy
płatności opisane w  procedurze zawarcia
umowy, punkt 13) udostępniana jest w Podsumowaniu Zamówienia na stronie
sprzedażowej produktu oraz w potwierdzeniu zamówienia.

3.    Dostawa Towarów odbywa się na
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

4.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa
się przesyłką kurierską na palecie o wymiarach 120x100x180 o wadze łącznej 1000kg.

5.    Termin realizacji dostawy dla
zamówień z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi pięć dni
roboczych liczone od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

6.    Klientowi faktura VAT, oświadczenie o
zwolnieniu podatku akcyzowego oraz certyfikat jakości przesłane zostaną na
adres e-mail wskazany w zamówieniu. Na życzenie klienta dokumenty te zostaną
dostarczone wraz z przesyłką.

7.    Klient, który w zamówieniu zaznaczył opcję
zwolnienia z podatku akcyzowego zobowiązany jest do odesłania uzupełnionego oświadczenia
o zwolnieniu z podatku akcyzowego w terminie 5 dni roboczych.

Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych
polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego NestBank: 96 1870 1045 2078 1068 5849 0001;
b) płatnością w systemie cashbill.pl;
Operatorem płatności internetowych jest CashBill.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy

1.    Klientowi, będącemu konsumentem w
rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów
prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres biuro@kolombus.pl,
w terminie 14 dni i wysyłając je na adres P.H.U. KOLOMBUS Tadeusz
Wasiucionek  podany w niniejszym
Regulaminie.

2.    W przypadku odstąpienia od umowy
zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy
zwrócić na poniższy adres: P.H.U. KOLOMBUS Tadeusz Wasiucionek ul. Dolna Grupa
62, 86-134 Dragacz.

3.    Zwracany przez Klienta Towar powinien
zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń
przesyłki w trakcie transportu.

4.    W przypadku odstąpienia od niniejszej
umowy sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności,
niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został zwrócony towar.
Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
strony uzgodnią inaczej.

Polityka zwrotów i reklamacji w sklepie internetowym

1.    W przypadku gdy zakupiony produkt
jest niezgodny z umową lub posiada wady fizyczne, Klient ma prawo złożyć
reklamacje w oparciu o:
a) regulacje przewidziane przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku gdy produkt jest niezgodny
z umową,
b) regulacje przewidziane przepisami kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za
wady.

2.    Celem złożenia reklamacji Klient
zobowiązany jest do poinformowania sklepu mailem na adres biuro@kolombus.pl, a
następnie procedować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

3.    Określając żądania w oparciu o tryb
przewidziany art. 1 ust a)  Klient ma prawo wnioskować o doprowadzenie
produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę,
chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma
prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4.    Określając żądania w oparciu o tryb
przewidziany art. 1 ust b)  Klient ma prawo od umowy odstąpić albo żądać
obniżenia ceny. Klient nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sklep niezwłocznie,
najpóźniej w terminie 14 dni wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo
niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz
była już wymieniona przez Sklep lub naprawiana, chyba, że wady są nieistotne.

5.    Sklep odpowiada za niezgodność
produktu konsumpcyjnego z umową (art 1 ust a), jedynie w przypadkach i na
warunkach określonych prawem.

6.    Sklep odpowiada za wady produktu na
podstawie rękojmi (art 1 ust b), w przypadkach i na warunkach określonych
prawem.

7.    Sklep rozpatruje reklamacje w
terminie 14 dni od daty otrzymania przez  Sklep zgłoszenia reklamacyjnego
wraz z kompletnym, reklamowanym produktem.

8.    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy
uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu
przez Klienta.

9.    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy
uznania reklamacji w przypadkach: wyłącznej winy użytkownika, uszkodzenia
mechanicznego, niewłaściwego konserwowania i użytkowania produktu niezgodnego z
instrukcją.

10. Koszty przesyłki reklamowanego
produktu w przypadku uznania reklamacji zostaną zwrócone Klientowi w terminie
14 dni od daty uznania reklamacji.

Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie treści zawarte w Sklepie
podlegają ochronie prawnej i ich wykorzystywanie będzie stanowiło naruszenie
prawa.

2.    W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w
szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku
(Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30
maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

3.    Aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem Kolombus.pl/regulamin